Навчально-методичне забезпечення лекційних занять


city dawn landscape sky Які норми тривалості робочого часу 2023 таблиця скачать Норми тривалості робочого дня на 2023 рік норма робочого часу на 2023 рік часу в 2021 році читайте у статті за посиланням. В тих випадках, коли святковому або неробочому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочої зміни не провадиться. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної організації профспілки (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. 1 під час узгодження генеральному підряднику закупівлі обладнання, що призвело до перевитрат коштів Компанії на суму 19,6 млн грн, та окремих недоліків будівельного характеру порушено вимоги підпункту 4.1.3 посадової інструкції («управління проектом АЕС будівництва (чи створення) централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива») в частині неналежного управління проектом АЕС будівництва (чи створення) централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, підпункту 4.1.4 посадової інструкції («організація і управління діяльністю ВП АПІ в області капітального будівництва ЦСВЯП, енергоблоків Х3/Х4, інших об`єктів нового будівництва, реконструкції і модернізації об`єктів промислового та непромислового призначення, що експлуатуються») в частині неналежної організації та управління ВП АПІ в області капітального будівництва ЦСВЯП, підпункту 4.2.19 посадової інструкції («здійснювати контроль та супровід робіт, норма робочого часу на 2023 рік в Україні що забезпечуються Замовником (у термінології договору на створення ЦСВЯП»)) в частині неналежного здійснення контролю та супроводу робіт, що забезпечуються Замовником, пункту 4.3.5 посадової інструкції («здійснювати супроводження виконання договорів у межах своїх функціональних обов`язків») в частині неналежного здійснення супроводження виконання договорів, а також підпунктів 6.2.1 («невиконання, норма робочого часу на 2023 рік в Україні неповне, неналежне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов`язків, а також невиконання, неповне, неналежне або несвоєчасне виконання посадових обов`язків підлеглим персоналом»), 6.2.3 («необґрунтоване невиконання, неповне, неналежне або несвоєчасне виконання вимог норма робочого часу на 2023 рік в Українітивної, виробничої та організаційно-розпорядчої документації Компанії, розпоряджень керівників») та 6.2.11 («за невиконання, неповне або несвоєчасне виконання своїх службових обов`язків, визначених цією посадовою інструкцією, заступник генерального директора – директор з нових ядерних установок несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України») посадової інструкції щодо відповідальності за невиконання, неповне та неналежне виконання посадових обов`язків згідно з посадовою інструкцією першого заступника генерального директора – директора з нових ядерних установок ІП-К.46.330-19.

Snowflake 2023 earring gerl gothic illustration new years wine Крім того, у зверненнях порушується питання щодо особливостей припинення трудових відносин із суддями, які були відряджені до інших судів тощо. 4. Матеріали до парламентських слухань із зазначенням доповідача (співдоповідача), схвалені Прем’єр-міністром, подаються до Верховної Ради разом із супровідним листом за його підписом не пізніше ніж за п’ять днів до початку проведення парламентських слухань. 3. Центральні органи виконавчої влади готують відповіді на запитання комітетів Верховної Ради. 1. Матеріали до щорічного звіту Кабінету Міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів готують міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації та подають їх до 30 січня поточного року Мінекономрозвитку. Рекомендації комітетів Верховної Ради, що надійшли до Кабінету Міністрів, за рішенням Прем’єр-міністра надсилаються для розгляду та врахування в роботі відповідним центральним органам виконавчої влади. Така пропозиція розглядається на засіданні Кабінету Міністрів та вноситься до Верховної Ради шляхом надсилання листа за підписом Прем’єр-міністра. 4. Відповідь на звернення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради надається у місячний строк, якщо інший строк не встановлено у такому зверненні. 3. Звернення Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що надійшло до Кабінету Міністрів, розглядається з дотриманням процедури, передбаченої пунктами 2 і 3 параграфа 122 та пунктом 1 параграфа 123 цього Регламенту.

2. Кабінет Міністрів розглядає звернення комітету Верховної Ради з питань, що належать до його компетенції, в порядку, встановленому для розгляду депутатських звернень. Кабінет Міністрів як суб’єкт права законодавчої ініціативи може вносити Верховній Раді пропозицію щодо розгляду на її пленарному засіданні звітів чи інформації посадових осіб, щодо яких Верховна Рада дає згоду на призначення на посаду або яких призначає на посаду (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції). 69. Згідно з пунктом 2 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” договори про сплату пайової участі, укладені до 01 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання. 7. У разі прийняття Верховною Радою рішення про позачергове звітування Кабінету Міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів відповідні матеріали готуються в установленому пунктами 1-3 цього параграфа порядку у строки, визначені Прем’єр-міністром з урахуванням строків, визначених Верховною Радою. 1. Кабінет Міністрів подає Верховній Раді необхідну інформацію, а також відповіді на запитання її комітетів у разі розгляду Верховною Радою питання про його відповідальність. 5. Кабінет Міністрів затверджує на своєму засіданні звіт та подає його протягом 45 днів після закінчення календарного року Верховній Раді.

6. Члени Кабінету Міністрів беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради під час розгляду звітів відповідно до їх компетенції. 1. З метою інформування Верховної Ради про діяльність Кабінету Міністрів відповідно до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів у повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутні з поважних причин, норма робочого часу на 2023 рік в Україні бере участь у проведенні у Верховній Раді “години запитань до Уряду”. 1. Депутатський запит групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради до Кабінету Міністрів розглядається у порядку, встановленому для розгляду запиту народного депутата України. 3. Під час проведення “години запитань до Уряду” член Кабінету Міністрів відповідає у межах своєї компетенції на запитання народних депутатів України, комітетів Верховної Ради, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, та представників депутатських фракцій. 3. Якщо головним розпорядником бюджетних коштів подається для розгляду відповідними комітетами Верховної Ради або Верховною Радою звіт про здійснені таємні видатки державного бюджету, копія такого звіту надсилається Кабінетові Міністрів. 5. У разі прийняття Верховною Радою рішення про заслуховування інформації головних розпорядників бюджетних коштів про використання ними коштів матеріали звітів подаються для ознайомлення Прем’єр-міністрові, Першому віце-прем’єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам та Міністрові фінансів.