Владимир Андрианов: Инфляции и рынок капитала


ukr-life.com.ua – https://ukr-life.com.ua/uholovnaia-amnystyia-v-ukrayne-na-2023-h/. Під посадовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких згідно з статтею 25 Закону України “Про державну службу” ( 3723-12 ) віднесені до третьої, четвертої, п’ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України “Про державну службу”, та особи, посади яких згідно з статтею 25 цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій. Під терміном “близькі родичі”, що вживається у статтях 123-1, 176-2, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені у частині другій статті 2 Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”. Примітка. Вжите в цій статті і статтях 103, 105 і 215 поняття “середньої тяжкості тілесне ушкодження” відповідає поняттю “менш тяжке тілесне ушкодження”, що його вжито в статті 238 відповідно до статті 8 Закону СРСР “Про кримінальну відповідальність за військові злочини” в редакції 15 грудня 1983 року

Поряд із помилуванням амністія є одним із видів звільнення від відбування покарання засуджених осіб, яке в усіх інших випадках здійснює суд на підставах, передбачених кримінальним законодавством. Податкова амністія почала діяти 1 вересня 2021 року. 6. Приостановленное дело подлежит прекращению по истечении сроков давности, установленных уголовным законом, если по делу нет сведений о прерывании течения срока давности. 2. По ходатайству заинтересованного лица срок, пропущенный по уважительной причине, может быть восстановлен постановлением дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве которых находится дело. 3. По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока. 4. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован, пересмотрен по ходатайству прокурора в установленном настоящим Кодексом порядке. Суд по ходатайству сторон обязан приостановить полностью или в соответствующей части производство по делу, если Конституционным Судом Республики Казахстан по инициативе другого суда принято к производству представление о признании закона или иного нормативного правового акта, подлежащего применению по данному уголовному делу, неконституционным. 6. Доказательства, содержащие сведения, составляющие иную охраняемую законом тайну, а также раскрывающие интимные стороны частной жизни, по ходатайству лиц, которым угрожает разглашение указанных сведений, могут исследоваться в закрытом заседании суда. Орган, ведущий уголовный процесс, до получения от лица указанных сообщений или сведений обязан в протоколе соответствующего процессуального действия сделать запись и ознакомить с нею под роспись лицо о необходимости получения от него указанных сведений исключительно для производства по уголовному делу и о сохранении в отношении полученных сведений конфиденциальности в порядке, предусмотренном законом